Archive for آگوست 2015

نامه درخواست مجمع عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از وزارت کار

در تاریخ 1394/4/11 تصمیم گرفته شد نامه ای به وزارت کار از سوی برگزار کنندگان مجمع عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به وزارت کار نوشته و به این وزارت خانه جهت تعیین محلی در داخل وزارت خانه براى تشكيل مجمع عمومى سنديكا داده شود.نامه زیر در تاریخ 14 تیر نوشته و 17 تیر در دبیرخانه این وزارت خانه ثبت شد. در تاریخ 1394/4/24 نامه ای با شماره74135 از طرف دلاورنظری مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی به رفیق مان گیلانی نژاد نوشته و در تاریخ 1394/5/5 به ایشان توسط نامه رسان تسلیم شد. …بیشتر

گزارش های خبرنگارپیام سندیکا

در تجمع آموزگاران در مقابل مجلس و پراکندن و دستگیری آموزگاران ، رانندگان  دو دستگاه اتوبوس های شرکت واحد با سوار نمودن آموزگاران بسیاری از آنان را از دستگیری نجات دادند. این رانندگان با دور زدن بیش از دوبار در اطراف مجلس نه تنها با اعتراض مسافرین روبرو نشدند بلکه با همراهی مسافرین این آموزگاران را از مهلکه نجات دادند. یکی از مسوولین  کانون صنفی معلمان ایران ضمن سپاسگزاری از این حرکت سندیکایی از بودن چنین کارگران آگاهی اظهار خشنودی کرده و به سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد در آموزش چنین کارگرانی خسته نباشید گفت.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

1/5/1394