گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عسلویه

متأسفانه اضافه کاری های اجباری در زمستان در منطقه عسلویه و کل پارس جنوبی بسیار نگران کننده هست.  چرا که کارگران هیچ وقت استراحتی ندارند و شبها وقتی که می آیند مجبورند با آب سرد حمام کنند. به خاطر همین امر هم سرما و آنفلو آنزای شدید سلامتی و جان کارگران تهدید می کند. آن هم در شرایطی که درمانگاه و پزشک حاذق و داروی مفید به اندازه کافی در درمانگاه ها وجود ندارد.و این امر کارگران را در نگرانی و سستی و بیماری فرو برده است.


Share on Google+Share on Facebook