گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد

درج مشکلات کارگران و رانندگان و در یک کلمه کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در صفحه تلگرام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و نشریه پیام سندیکا و سایت سندیکا ، باعث رفع این مشکلات توسط مسوولین مربوطه شرکت واحد گردیده است. از جمله این مشکلات می توان به رفع سر ریز شلنگ آب اتوبوس ها در توقفگاه غرب، تهیه و آماده سازی آب جوش برای رانندگان در توقفگاه غرب ، انداختن شیشه  31 اتوبوس سامانه یک. همچنین جمع آوری سقف آهنی که مدیر سامانه یک برای ماشین آزاروی خود نصب نموده بود و  رایگان شدن ورود ماشین سواری پرسنل در توقفگاه غرب.

کلیه موارد بالا در نشریه، سایت، و صفحه تلگرام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک منعکس شده بود.

امیدواریم کارگران و رانندگان زحمتکش شرکت واحد توبوسرانی تهران با دادن خبرها و مشکلات خود به خبرنگاران نشریه پیام سندیکا، نشریه زحمتکشان ایران  و تماس با صفحه تلگرام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در جهت انعکاس مشکلات خود در نشریه خودشان ما را یاری دهند.

Share on Google+Share on Facebook