گزارش خبرنگار پیام سندیکا: تجمع کارگران نیشکر هفت تپه دراعتراض به خصوصی سازی

صبح امروز (دوشنبه ۳اسفند) کارگران و فعالان کارگری مستقر در شرکت نیشکر هفت تپه شوش دانیال در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان اداری این واحد صنعتی تجمع کردند.

از روز 30 بهمن فعالان کارگری نیشکر هفت تپه که متوجه فروش کارخانه بدون انجام مراحل قانونی شده بودند شب 29 بهمن به سراغ نماینده مجلس منطقه خود رفته با اعتراض او را وادار می کنند که به تهران آمده و موضوع را پیگیری کند. این نماینده پس از برگشت به دروغ به کارگران اعلام می کند که موضوع فروش کارخانه منتفی است که ما هم در خبری در 30 بهمن آن را به اطلاع خوانندگان خود رساندیم.

با آمدن آقای کاظمی مدیر عامل منصوب شده ، ایشان طی تحرکاتی با استخدام کارگران غیر بومی و خرج تراشی های بسیار زیاد از جمله بازسازی دفتر شرکت را بصورت مجلل آنهم در شرایطی که کارخانه برای پرداخت حقوق کارگران مشکل دارد ، شک کارگران را برانگیخته است.

فروش کارخانه بدون مزایده و روند قانونی فروش ، فروش به یکی از بستگان آقای مدیرعامل در شرایطی که خریداران با شرایط بهتر وجود دارد این پرسش را به ذهن می آورد که چرا چنین روندی در شرکت نیشکر هفت تپه رخ می دهد. آیا به این دلیل نیست که با آمدن خریداران خارجی این شرکت مفت فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی با قیمتی افسانه ای فروخته خواهد شد و جیب های گشاد مافیای خصوصی سازی را پر خواهد کرد. منتظر خواهیم ماند تا ببینیم چه خواهد شد.

سندیکاهای کارگری خواهان راه اندازی صنایع با دستان توانای کارگران هستند، تا بدین گونه هم بیکاران سرو سامانی بگیرند و هم از واردات کاسته شود. راه اندازی صنایع به نفع امنیت ملی و سندیکاهای کارگری است چرا که تعداد کارگران به لحاظ کمی رشد یافته و به سندیکاهای کارگری خواهند پیوست و توان جنبش کارگری برای مقابله با برنامه های ضد کارگری بیشتر خواهد شد
Share on Google+Share on Facebook