گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بندر عباس

فعالیت کوشندگان کارگری در سال گذشته باعث گردید اکثر این کوشندگان در سال جاری قراردادشان برای کار تمدید نشود . اعضای اتحادیه نیروی کار پروژه ای و انجمن صنفی صنعتگران عسلویه از جمله اولین کارگرانی بودند که از پروژه ها اخراج گشته اند. با حذف این کوشندگان کارگری با خبر شدیم که در پروژه ستاره خلیج بندرعباس قرارداد هایی به کارگران ارایه می شود که در آن کارگران متعهد می شوند تا شش ماه حقوقی دریافت نکنند و حق اعتراض هم ندارند. در بند بعدی شرکت متقبل می شود در صورت دریافت صورت وضعیت به کارگران دستمزدهایشان را بپردازد و در غیر این صورت از دستمزد خبری نیست.

نتیجه اخراج کوشندگان کارگری از پروژه های نفتی جز ظلم و اجحاف بیشتر به کارگران نبوده و نیست. سیاست های کارگری در این چند سال حذف هرچه بیشتر قوانین حمایتی از کارگران و تهیه و آماده نمودن کارگر ارزان برای سرمایه داری است.

21/2/95

Share on Google+Share on Facebook