چرا سندیکای فلزکارمکانیک از جعفر عظیم زاده حمایت می کند؟

با درود و سپاس

من در اول ماه مه سال 88 در تعاونی مصرف فلزکارمکانیک که برای جشن روز کارگر جمع شده بودیم به همراه 15 نفر دیگر دستگیر و روانه زندان شدیم.  با جعفر در انفرادی 240اوین آشنا شدم و بعد از مدتی ما را بردند به بند 8 اونجا موقع هواخوری باجعغر قدم می زدم . ایشان جز دفاع از حقوق و دستمزد کارگران و توده مردم و جامعه خصوصاً طبقه کارگر و زحمتکشان کار دیگری نکرده و به خواسته های صنفی اعتقاد دارد و خواستاراین است که انسانها از حداقل زندگی نسبی برخوردار باشند.

جعفر یک انسان آگاه و خیلی معتقد به آرمان کارگری خود که جز خواسته های اولیه انسانی و طبقه کارگر و زحمتکش است، دفاع میکند. جعفر یک فعال کارگری هست که اعتراضش به امنیتی کردن پرونده های کارگری هست که خواسته زیادی نیست. من حمید شرقی عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به حمایت از رفیق جعفر و دیگر دوستانی که بخاطر دفاع از حقوق شهروندی در حبس بسر میبرند هم همصدا با آنان اعتراض خود را اعلام کرده و خواهان آزادی فوری و بدون هیچ گونه قید و شرط همه کسانی که برای بهبودی وضع زحمتکشان و دفاع از حقوق شهروندی و حقوق اولیه انسانی زندانی هستند، می باشم.

Share on Google+Share on Facebook