برچیده شدن سازمان تامین اجتماعی به نفع کیست؟

در خبرها می شنویم که دولت خواستار ادغام شدن سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت است و سندیکاهای کارگری و جنبش کارگری با آن مخالفند.

سازمان تامین اجتماعی با بخشی از دستمزد کارگران که بصورت حق بیمه از حقوق ماهیانه اشان کسر می شود، تاسیس شده است. بیش از شصت سال است که پدر انمان و خود ما پول هایمان را اینجا پس انداز کرده ایم، هر چند که اختیارش با مانیست و مدیرانش به جای ما توسط دولت برگزیده می شوند.

Share on Google+Share on Facebook