گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازخواسته های کارگران کوره بلند ذوب آهن اصفهان

1-با وجود ویلاهای انزلی و چادگان که متعلق به شرکت ذوب آهن است چرا باید برای استفاده از این مکان ها ی تفریحی هزینه پرداخت کنیم؟ در صورتی که باید این هزینه ها را از افرادی که کارگر و یا جزو کارکنان ذوب آهن نیستند و از این امکانات اسفاده می کنند ، دریافت کرد.

2- چرا از نمایندگان کارگران در جلساتی که در مورد مشکلات کارگران برگزارمی شود دعوت نمی کنید تا از حقوق کارگران دفاع کنند؟

3- بعضی از کارگرانی که قرارداد معین دارند و سمت کارگر ساده را دارند در بخش های تخصصی مشغول به کارند. چرا؟ اگر متخصص هستند چرا حقوقشان باید پایمال شود و به عنوان کارگر ساده استخدام شوند؟

4- چرا صرفه جویی شرکت از قسمت هایی که هزینه های بالا دارند شروع نمی شود مانند هزینه هایی که دفاتر مدیران دارند؟ از جمله ایاب و ذهاب، پذیرایی، اضافه کاری های آنچنانی ، وام ، پاداش….

5- چرا سختی کار کارگرانی که در آتشکارهای کوره بلند کار می کنند و سنوات شان مورد بازبینی دوباره قرار نمی گیرد؟

6- کارگران شاغل در بونکر های کوره بلند با آلودگی زیاد هوا و سرو صدا مداوم مواجه هستند. متاسفانه با اینکه بارها به مسوولین گفته شده هنوز هواکش ها خرابند.

7- ما خواستار نصب و راه اندازی یک آسانسور برای کوره ها هستیم تا مشکل پله های زیاد که باعث خستگی و آرتروز می شود را نداشته باشیم.

6- با اینکه بارها در رابطه با سرموقع پرداخت شدن دستمزدها به مسوولین اعتراض کرده ایم هنوز این مشکل همچنان پابرجاست.

 

 

Share on Google+Share on Facebook