گزارش خبرنگار پیام سندیکا از حادثه در ایران خودرو

متاسفانه سرویس کارگری که ساعت 8 صبح کارگران شب کار ایران خودرو را به مقصد کرج   می برد در بین راه واژگون شده است. در این حادثه تاکنون یک کارگر کشته و تعدادی هم مجروح شده اند.
ماضمن تسلیت به خانواده این کارگر و آرزوی بهبودی برای کارگران حادثه دیده ، اعلام می کنیم وقتی فشار کاری در شرکت ایران خودرو از حد استاندارد خود خارج گردد، چنین حوادثی قابل پیش بینی است.
کلیه مسوولیت این حادثه بر عهده مدیران شرکت و بخصوص مدیر ترابری بوده و باید هرچه زودتر موضوع رسیدگی و قصور مدیران خاطی به کارگران اعلام گردد.
30/6/95
Share on Google+Share on Facebook