گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عسلویه

درود  بر تمام کارگران پرشور سرزمینم… همانطور که میدانیم و همیشه می بینیم پیمانکاران و دلالان کار بر طبق قانون زدایی دولتهای پس از جنگ که سیستم خصوصی سازی را همچنان علم خود کرده اند، آزاد و مختار هستند که همه گونه برخورد غیر انسانی و حقوقی را با کارگران دارا باشند و این واقعیتی غیر قابل انکار می باشد و بر هیچ کسی پوشیده نیست…. همانطور که میدانید مناطق محروم پروژه ای که بایستی طبق قانون کار از شرایط و مزایای سختی کار بهره مند باشند به عنوان منطقه آزاد تجاری محسوب می شوند و باز هم قانون گریزی در این مورد به چشم میخورد. منطقه آزاد تجاری پارس جنوبی عسلویه که نهایت به بردگی کشانیدن کارگران توسط سرمایه داران می باشد همیشه جولانگاه چنین سیستم چپاولگرانه است.

در ابتدا وضعیت حقوقی کارگران را در قبال 240ساعت کاری مشخص نمی کنند و به نوعی از جواب دادن طفره می روند و اگر کارگری یا کارگران برای تعیین وضعیت حقوقی پافشاری کنند به انواع مختلف آن فرد یا افراد را اخراج می نمایند. این انسانهای دغلکار و بی مایه به انواع مختلف کارگران را فریب می دهند و کمترین نرخ حقوقی را برای آنان مشخص می نمایند. در اینصورت کارگر یا باید بماند و  در برابر اینهمه ستم بردباری نماید یا باید به زور بجنگد تا حقوقش را با توسل به زور و خاموش کردن ژنراتور و درگیری بستاند و بار دیگر به دنبال کار بگردد… چنین نمونه هایی را بنده خودم در طول 15سال کارگری در مناطق پروژه ایران شاهد بوده و هستم و خودم هم درگیر چنین مسائل حقوقی بودم و برای طلب حقوق کارگری فقط جسارت و هماهنگی کارگران لازمه کار است. که در بیشتر موارد کارساز بوده است و پیمانکاران از کارگران باجسارت،  نهایت حساب را می برند و بایستی اینگونه افراد مواظب باشند که در دام سرمایه داری نیفتند….. شرکت پیمانکاری شریان گستر پاریاب که در پتروشیمی بوشهر عسلویه کارهای پایپینگ انجام میداد به دلایلی  از این پتروشیمی بیرون و اخراج گردید، اما چیزی که مایه نگرانی است بی احترامی به وضعیت حقوقی کارگران است که بعد از سه ماه کارمزد آنان پرداخت گردید؛ البته به صورت ناقص و به گونه ای پول کارگران را بالا کشیده است. وقتی که از مسوول امور مالی جناب دهقان پرسیدند؛ ایشان گفته بودند که پول تشک، لباس کار و کفش و… را از کارگران کم کردیم و این گفته ایشان از هیچ روی سند نیست و نمی تواند بر روی دزدی هایشان سرپوش بگذارد؛ چرا که نیروها به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند و خود شریان گستر هم بعد از سه ماه تسویه آنها را خودشان انجام دادند و کارگران خودشان تسویه نکردند و بسیاری موارد دیگر…… از سندیکاهای کارگری و فعالین حقوق کارگری میخواهیم که مطالبات کارگران را پیگیری نمایند….. با سپاس…… (وارتان خرمدین29/6/95)

Share on Google+Share on Facebook