خبر تکمیلی از اعتراض رانندگان

اعتراض به برخورد خشن پلیس با رانندگان عضو تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد که در روز 14 آذرماه اتفاق افتاد در شیفت بعداز ظهر کار هم ادامه یافت و رانندگان با روشن نمودن چراغهای اتوبوس خود به این برخورد زشت و غیر انسانی اعتراض کردند.
آنچه مسلم است ما از حق خود نسبت به مسکن مناسب نخواهیم گذشت.
زنده باد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی صدای بر حق رانندگان و کارکنان شرکت واحد
درود بر همبستگی رانندگان و کارکنان شرکت واحد

به نقل از کانال تلگرامی فعالین سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران