گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

با توجه به کاستی هایی که در شرکت ایران خودرو نسبت به کارگران وجود دارد مانند اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، نبود هیچ تشکل کارگری، دستمزدهای کم نسبت به کار ارایه شده و سود قابل توجه شرکت…….
شرکت ایران خودرو در راستای اهداف و برنامه های خود در رابطه با شان و جایگاه احتماعی کارگران در بعضی زمینه ها اقدامات مثبت و در خور تقدیری انجام داده است.
یکی از این موارد را که می توان نام برد، بحث مربوط به اعتیاد به مواد مخدر بعضی از کارگران می باشد که اکثر شرکتها، اقدام به اخراج کارگران دارای مشکل اعتیاد می کنند.

ولی با این حال، شرکت ایران خودرو ، کسانی را که مشکل اعتیاد دارند را نه تنها اخراج نکرده، بلکه آنها را با حفظ مدت قرارداد، به کمپهای ترک اعتیاد معرفی می کند تا بتوانند مبادرت به ترک کنند.
ما کارگران ایران خودرو بر خود لازم می داریم که از این حرکت بجا و شایسته ی شرکت در راستای حفظ کرامت انسانی کارگران، تشکر و قدردانی دانی کنیم.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که اخراج مستقیم کارگران معتاد، ممکن است عواقب و اثرات سویی هم برای خود شخص و هم برای خانواده و نیز جامعه داشته باشد.
امیدواریم سایر شرکتها نیز این حرکت انسانی را الگوی کار خود قرار دهند.
Share on Google+Share on Facebook