کارگران پلاسکو را در تعاونی های تولیدی متشکل کنید!

با توجه به رویداد غمبار پلاسکو و بیکار شدن بیش از 3000 کارگر و قول های مسوولین برای بیمه بیکاری، می دانیم و می دانند که کارگاههای این مجتمع همگی زیر ده نفر بوده و از شمول تامین اجتماعی خارج هستند ، پس تعداد کسانی که شامل بیمه بیکاری خواهند شد بسیار اندک است.
لذا از وزیرکار و رییس سازمان تامین اجتماعی و اداره کل تعاون تهران می خواهیم که این کارگران در تعاونی های تولید متشکل شده و وام های کم بهره ای که به کارفرماهایشان داده می شود را به این کارگران هم داده تا هم امر تعاون در کشور بنابه اصل 44 قانون اساسی رشدی کرده باشد و هم این کارگران برای خود ممر درآمدی داشته و موضوع بیمه های تامین اجتماعی اشان هم به نوعی حل شود تا در بیماری ها و پیری مشکل پیدا نکنند.
 
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه
5 بهمن 1395
Share on Google+Share on Facebook