مذاکره ی نماینده سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با FIOMمسئول روابط بین الملل

Fiom_simboloFIOM_sfondoROSSO-295x300

مذاکره ی نماینده سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با مسئول روابط بین الملل FIOM

صبح روز جمعه ۲۵ مهر ۹۳ در ساعت ۱۰:۳۰ صبح نامه ی دوستی و ارتباط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در محل ساختمان سندیکای کارگران فلزکار”فیوم” به ” استفان ماروکا ” مسوول راوابط بین الملل این سندیکا داده شد

در این جلسه شرایط فعالیت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و دیگر سندیکاهای کارگری ایران برای رفیق کارگرمان استفان ماروکا توضیح داده شد.

مسوول راوابط بین الملل سندیکای فلزکارایتالیا نیز طی گفتگویی از پیشنهاد همکاری دوجانبه استقبال کرد.

” روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ”

۲۶ /مهر/ ۹۳

Share on Google+Share on Facebook