تهدید فعالان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه

logofelezkar300x300

پس از پیگیری های فعالان کارگری نیشکر هفت تپه در رابطه با طبقه بندی مشاغل غیر قانونی و شکست این طرح با پافشاری و اعتصاب کارگران ، ۲۱ نفر از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه توسط حراست شرکت نیشکر هفت تپه تهدید به عدم استخدام رسمی در کارخانه هفت تپه شدند. فعالان کارگری نیشکر هفت تپه نامه ای را به امضای کارگران رسانده اند که در آن به عضویت آقایان مهندس سواری رییس اداره آموزش و آقای مهندس کیارسی رییس اداره کشاورزی واحد شهدا در شورای اسلامی کارخانه اعتراض شده است. پس از این حرکت آقای زارع و آقای حنیفه فر روسای حراست کارخانه این فعالان را احضار کرده و به آنان متذکر شده است که پیگیری این نامه را متوقف کنند ، در غیر این صورت از استخدام رسمی این کارگران جلوگیری خواهد شد.قابل ذکر است بعضی ازاین کارگران از سال ۱۳۹۰ به بعد که با بازگشت به کارشان توسط اداره کار استان موافقت شد تا کنون به استخدام رسمی کارخانه درنیامده اند.
همچنین باخبر شدیم که ۵۰ کارگر زوز مزد کارخانه که در اعتصاب قبلی با قول مدیریت منبی بر پرداخت حقوق آنان از اسفند تاشهریور سال جاری به تعهد خود عمل نکرده اند و این کارگران به نماینده گی ۴۰۰ کارگر روزمزد ، دوباره اعتصاب کرده و درب ای کارخانه را در مقابل دیدگان حراست بسته اند و اجازه ورود و خروج به هیچ کس و هیچ چیز نمی دهند.این کارگران کشاورزی نی بُر می باید از اول آبان به بریدن نیشکر اقدام کنند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۲۷ /مهر/ ۹۳

 

Share on Google+Share on Facebook