گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی

در شهریور ماه سال ۱۳۹۵شرکت ساختمان و نصب پتروشیمی بوشهر ، جوشکاری لوله ها را به پیمانکار یا شركت هاى تأمين نيروى انسانى داده بود و او نیز با فشار کاری زیاد و پایین آوردن دستمزدها کار خود را شروع نموده بود. این شرکت با ترفند قرارداد کاری، کار به جوشکارها داده بود و توانست کار را با سرعت زیادی تمام نماید. 

پس از اعتصابات کارگران که از آذر ماه سال گذشته شروع شد و در نهایت در اوایل اسفند ماه به اخراج و بلک لیست شدن نیروهای بخش لوله كشى و جوشکارها که بالغ بر سیصد نفر بودند، شد. اما بعد از تسویه حسابها روشن شد کهشركت هاى تأمين نيروى انسانى مسئول جوش در جوشکاری لوله های استنلس استیل در پاسهای اول جوش بجای فیلر استیل از فیلر کربن استفاده کرده است و اینکار را نیز بخاطر سرعت کار انجام داده بودند و حتی نظارت کارفرما هم از طریق عکسبرداری هم نتوانسته بود این دسیسه بازی را تشخیص دهند. اما پس از تسویه حساب نیروها و اینکه شرکت در حق کارگران بی اعتنایی کرده بود عده ای از جوشکارها به نظارت کارفرما تماس می گیرند و حقیقت ماجرا را می گویند.

در بررسی های بعمل آمده از جوشکاری روشن شد که بیش از دوهزار اینچ از لوله های جوشکاری شده بایستی بریده و دوباره جوش بشوند که این خود تنها گوشه کوچکی از آسیب های نابودکننده مواد اوليه، هزینه ها و نیروی انسانی است که ما در سایه این سیستم بی انصاف می بینیم.

شرکت ساختمان و نصب نیز بعد از این خرابکاری حماقت باری که بار آورده است اعتبار خود را در پتروشیمی بوشهر از دست داده است و مجبور شده است که بیش از دو سوم نیروهای خود و حتی سرپرستها، دفتر فنی و جوش را نیز تسویه نماید و جای خود را به پیمانکاران دست سوم و چهارم بدهد.هم اکنون در پناه سیستم مبتنى براستفاده از شركت هاى تأمين نيروى انسانى  هیچ حرفی برای گفتن ندارد و در اندیشه آن است که چگونه پاهای لرزان خود را بر روی زمین سفت بگذارد….به همین منظور هم در ۳۱/۱/۱۳۹۶در شیراز با حضور همه سهامداران جلسه ای گرفته شد تا مدیر عامل جدید شرکت ساختمان و نصب تعیین شود.

(وارتان خرمدین،عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران…۱/۲/۱۳۹۶)

Share on Google+Share on Facebook