گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

١-با توجه به تصویب سختی کار رانندگان لیفتراک، چرا این سختی کار به رانندگان لیفتراک سابق تعلق نمی گیرد؟

٢-چرا سختی کار کارگران لوازم تکمیلی و تزیینی که به دستور مدیریت منحل شده برای ما منظور نمی شود؟

٣- چرا در مورد بیمه تکمیلی و نحوه استفاده آن به ویژه در بیمارستانها ، هزینه ها، و سقف آن اطلاع رسانی لازم صورت نمی گیرد؟

٤- در مورد صعود تیم های کوهنوردی و برنامه هایش اطلاع رسانی کنید تا بتوانیم استفاده کنیم.

Share on Google+Share on Facebook