اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه هنوز ادامه دارد…/ توهین ناموسی و شلیک تیر هوایی نیروی انتظامی

صبح امروز بیش از ١٠٠٠ نفر از کارگران شاغل ، بازنشسته ، و نی بران با زن و بچه در سومین روز پیاپی بدلیل مطالبات معوق صنفی خود در محوطه صنعتی نیشکرهفت تپه دست به اعتصاب زده اند.

هنگامی که خانواده پرسنل وارد شرکت شدند افراد نیروی انتظامی مثل همیشه که در سطح شرکت حضور فعال داشته و دارند،  متاسفانه یکی از پرسنل کادر رسمی نیروی انتظامی به کل کارگران حاضر در تحصن و در جلوی چشم همسرانشان از فحش ناموسی رکیک استفاده کرد. این عمل باعث خشم شدید کارگران اعتصابی گردید و کارگران نیز به شدت ایشان را کتک کاری کردند. این فرد بلافاصله به داخل ماشین رفته و دست به اسلحه برد و اقدام به شلیک هوایی نمود که توسط پرسنل نیروی انتظامی کنترل شد.

متاسفانه از بدو حضور بخش خصوصی به این شرکت، نیروی انتظامی از نیروهای خود بصورت ثابت در سطح شرکت استفاده می کند و با کوچکترین حرکت اعتراضی کارگران برای حقوق قانونی خود وارد عمل میشود. این در حالی است که حتا در شرایط عادی هم بعنوان اسکورت مدیریت شرکت عمل می کنند.

 شرایط شرکت بصورت پادگانی است بارها در حالی که کارگران بصورت مسالمت آمیز به حقوق خود اعتراض می کنند، این نیروها خودسرانه بدون هیچ گونه مجوزی و برای ایجاد رعب و وحشت تعدادی از کارگران را بازداشت می کنند. در حالی که شرکت یک کارگاه تولیدی است، لذا کارگران از مسئول امنیتی و قضایی می خواهند به این موضوع اهتمام ویژه کنند.

کارگران نی بر برای نامشخص بودن وضعیت بازنشستگی خود علیرغم مصوبه مجلس، وضعیت اشتغال خود و معوقات مزدی در این اعتصای شرکت کرده اند. همچنین کارگران بازنشسته برای پرداخت ٤درصد سهم کارفرمایی تامین اجتماعی و تکلیف سنوات شغلی تحصن کرده اند.

 کارگران رسمی برای ٢ ماه حقوق معوق، پاداش سال ٩٤ و ٩٥ و جیره ماه رمضان، تمدید و تعویض نشدن ٣ماهه دفترچه های درمانی و برطرف شدن فضای امنیتی  و پادگانی و بازگشت شرکت به دولت و ناکارامدی بخش خصوصی در اداره شرکت دست به اعتصاب زدند.

Share on Google+Share on Facebook