گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت واحد اتوبوسرانی

خط انقلاب به جلیلی به دلیل ترافیک زیاد به خصوص در داخل خیابان امام زاده حسن تردد را برای رانندگان بسیار سخت و طاقت فرسا کرده است. همچنین دستگاههای کارتخوان اغلب خراب بوده باعث تنش بین رانندگان و مسافر می شود. وضعیت سرمایشی در این اتوبوس ها اصلن مناسب نیست و با گرمای هوا مشکلات رانندگان این خط دو برابر می شود. در پایانه انقلاب هیچگونه محل استراحتی برای رانندگان در نظر گرفته نشده و رانندگان باید در خیابان و بصورت سرپایی استراحت کنند و یا در داخل اتوبوس های خود بمانند که باعث خستگی بیشتر می شود.

Share on Google+Share on Facebook