انتخابات نمایشی فرمایشی کانون بازنشستگان دیروز ششم آبان ماه ۹۳ در ورزشگاه شهید معتمدی برگزار شد

kanounbazneshategi

داود رضوی

انتخاباتی که برگزار کننده ها هم کاندیدا بودند و هم میدان دار و آنها تعیین می کردند که هیئت رئیسه که باشد و ناظر بر انتخابات چه کسانی باشند ، شاید شمارش آرا هم از وظایفشان بوده؟
من به اتفاق آقای مددی و عباس نژند کودکی و سید رضا نعمتی پوربه محل برگزاری این انتخابات رفتیم متاسفانه تمام عوامل سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد و حمله کنندگان به سندیکای شرکت واحد ،مجری وبرگزار کننده و کاندیدای این انتخابات فرمایشی بودند، عواملی چون حسن صادقی و اکبر عیوضی از چماقدارن و طراحان حمله به سندیکای کارگران شرکت واحدکه سالها منافع کارگران را اپایمال کرده اند و با نوچه پروری و باند بازی از منافع کارگران ،علیه کارگران استفاده کرده اند

با امکانات دولتی حدود ۳۰۰ عضو بله قربان گو برای خود درست کرده اند و با حمایت عوامل امنیتی و وزارت کار اینبار چنگ بر منافع کارگران بازنشته انداخته اند و حتی کاندیداهایی مثل حسین غلامی و سید علی میرزاده و نعمت الله احمدی و صمد گوداغلی را که مورد تایید تعداد زیادی ازبازنشتگان بودند و وابسته دولتی و کارفرمایی نداشتند ،درست در روز انتخابات از لیست حذف کردند و وقتی سوال کردم صادقی گفت دیر رسیده اند برای ثبت نام در صورتی که اسامی آنها در لیست تبلیغاتی به چشم می خورد و جلساتی هم با آنها در این خصوص برگزار شده بود ، نحوه تعیین هیئت رئیسه هم به این شکل بود که بازرس کانون با بلند گو میدان داری می کرد و هر که را که می خواست بدون اینکه حاضرین مورد تایید قرار دهند با ذکر صلوات خودش تایید می کرد و وقتی من و مددی و دیگران به این رفتار اعتراض کردیم با اعتراضات ادمهایی مثل نادر عزیزی (معروف به نادر خره ) که از عوامل حمله کننده به سندیکای کارگران شرکت واحد است روبرو شدیم ،هر چند ما به اعتراضات خودمان ادامه دادیم اما آنها از پلیس کمک خواستند وقتی نتیجه نگرفتند و ما پافشاری کردیم که باید هر که می خواهد طبق مقررات کاندید شودو مددی کاندید ای هیئت ریسه شد و وقتی بلند گو را گرفت از پایین میکرفون را خاموش کردند و بعد حسن صادقی می گفت انچه را من می گویم شما حق دارید از بلند گو بگویید و آقای مددی جزءچند کلام بیشتر اجازه نیافت سخنی بگوید،به هر حال آقای بازرس که میکرفون در دست داشت خودش بدون اینکه حاضرین افرادی را که نام می برد تایید کنند ایشان یکطرفه هیئت ریسه را انتخاب کرد و انتخابات شروع شد ، اگر در عکس مشاهده کنید به محض آوردن صندوق ها افرادی که با اتوبوس های تهیه شده از قبل شروع انتخابات ازطرف عوامل خانه کارگر و شوراهای ضد کارگری اسلامی که حدود ۳۰۰ تن بودند به محل ورزشگاه آورده بودند طوری بطرف صندوق حمله ور شدند که گویا خطری آنها را تایید می کند اما موضوع از این قرار بود که آنها وظیفه داشتند رای بدهند و زودتر بروند گویا ساعت کاریشان تمام شده بود و همانطور که در عکس می بینید اصلا مشخص نیست که چقدر رای توسط افراد در صندوق میریزند و در واقع باید افراد تک تک به پای صندوق بروند تا مشخص باشد که شخصی نتواند چندین رای به صندوق بیاندازد و در پایان هم صندوق ها را جایی دیگر بردند و شمارش کردند بدون اینکه از شرکت کنندگان کسی حضور داشته باشد ، متاسفانه در تمام این لحظات اقای سالاری از اداره کار استان که به عنوان ناظر بر انتخابات حضور داشتند و وقتی ما اعتراض کردیم گفت من فقط نطارت می کنم و وقایع را می نویسم ، حال تو خود بخوان ازاین حدیث شرح ماجرا را
۷/ آبان /۹۳
منبع : http://vahedsyndica.com/archive/662

Share on Google+Share on Facebook