پیام سندیکا، شماره ٥٨ تیرماه سال ٩٦منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آورسندیکاهای کارگری شماره ٥٨ تیرماه سال ٩٦ بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص٣

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص١٤

٢٣ تیر ١٣٢٥ نقطه عطف خیزش جنبش کارگری ایران!  ص٣٤

تاریخچه سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی   ص٤٥

مالیات کارگران و کارمندان  ص٤٧

مزد، استثمار پنهان  ص٤٨

افزایش مزد حق کارگران  ص٥٠

بدرود گزارشگر مردمی، بدرود!  ص٥١

طنزها و خاطرات کازیم عاشقی کارگر فلزکار  ص٥٣

چه باید کرد؟!؟  ص٥٥

عباس آقا کارگر ایران ناسیونال  ص٥٦

واردات پوشاک ترکیه به ایران با چه هدفی؟  ص٥٨

مبارزه زنان شاغل در راه تامین امنیت شغلی  ص٦٠

آقای وزیر کار، مرگ «ارزان» شده است!  ص٦٢

کاش جنگی نبود (شعر)  ص٦٣

آگاهی زنان طبقه ی کارگر  ص٦٤

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

Share on Google+Share on Facebook