گزارشی از نیشکر هفت تپه

پس از اعتراضات و بازداشت ٦٣ نفر از کارگران و بازنشسته های نیشکر هفت تپه که به دیر کرد حقوق خود معترض بودند، فعلن حادثه جدیدی اتفاق نیافتاده است. تمام ۶۳ نفر با قرار کفالت آزاد هستند. شاغلین بازداشتی نیز به سرکار خود بازگشته اند.

این درحالی است که همه منتظر محاکمه کارفرما به عنوان عامل اصلی این تجمعات هستند. که متاسفانه عملا خبری از این موضوع نیست.

هنوز حقوق ماههای خرداد و تیرپرداخت نشده است و پرداخت پاداش دو سال همچناندر هاله ای از ابهام قرار دارد. جیره ماه رمضان و پرداخت حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴ روز مزدها از سوی کارفرما با سکوت کامل روبروست.

بدهی شرکت به تعاونی مصرف و بیمه تکمیلی و دو سال لباس کار،پرداخت ۴ درصد بیش از۱۸۰ نفر از نی بران مصوبه سال ۹۲ مجلس هنوزعملیاتی نشده است . علیرغم اینکه جو کارخانه آرام است، ولی این سکوت از رضایت نیست .

برخی از مسئولین شهرستانی اعلام کردند مطالبات پرداخت شده، در حالی که کذب محض است. اینها به هر ترفندی دنبال پایان گرفتن اعتراضات هستند. 

Share on Google+Share on Facebook