بوسه نماینده کارگران فلزکارمکانیک بر قله همیشه در اهتزاز لنین در ارتفاع ٧١٣٤ متری

Share on Google+Share on Facebook