جان رضا شهابی برایمان ارزشمند است!

با توجه به اخبار ناگواری که از سوی خانواده رضا شهابی کارگر سندیکالیست مبنی بر بحرانی بودن وضعیت جسمانی ایشان در اطلاعیه سندیکای برادر اعلام شده است، ما نیز از رضا شهابی می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان داده و جان ارزشمندش را برای جنبش کارگری و خانواده اش حفظ کند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

4 مهر 1396

Share on Google+Share on Facebook