هفتمین سال انتشار نشریه پیام سندیکا، شادباش!

دوستان کارگر،

در سال ١٣٨٨ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران تصمیم به انتشار خبرنامه فلزکار گرفت و سپس در مهرماه سال ١٣٩٠ نشریه پیام فلزکار را بصورت ماهانه منتشر نمود. در سال ١٣٩٢ این نشریه با تغییر نام به نشریه پیام سندیکا تولدی دیگر یافت.

روزی که دست به انتشار خبرنامه و نشریه زدیم فکر نمی کردیم که چنین جان سخت باشیم. نشریه پیام سندیکا توانسته است در طی شش سال اخبار و اطلاعیه های سندیکاهای کارگری را منتشر و دیدگاههای سندیکاهای برادر را منعکس کند تا همگان و به ویژه کارگران از دیدگاههای متفاوت در جنبش سندیکایی باخبر باشند. در طی این سالها آموزش را نیز با جدیت ادامه دادیم.

امروز به خود می بالیم که توانسته ایم ارتباط با کارگران را گسترش داده و پیام آور نه تنها سندیکاهای کارگری بلکه تمامی کسانی که در راه تشکیل سندیکاهای کارگری می کوشند، باشیم. در این راستا از پشتیبانی پیشکسوتان سندیکایی، کارگران، دهقانان، آموزگاران، هواداران سندیکاهای کارگری، و همه آنانی که به آرمان های کارگری عشق می ورزند و به آن ایمان دارند و برایش می کوشند، برخوردار بوده ایم.

دوستان کارگر، پشتیبانی مالی، فکری، و راهنمایی های ارزشمند شما همیشه راهگشا بوده و هست. اخبار و دیدگاههای خود را برایمان ارسال کنید تا همچنان این نشریه پرچمدار نشر آگاهی در میان زحمتکشان باشد.

دستتان را می فشاریم و برای هرچه قدرتمندتر شدن اتحاد کارگران می رزمیم

تحریریه پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook