روایتگر رنج زحمتکشان درگذشت!

علی اشرف درویشیان نویسنده  و دوستدار طبقه کارگر درگذشت.
علی اشرف درویشیان کارگرزاده بود و غم درد و رنج کارگران را داشت و از این رو روایتگر مشکلات و زندگی آنان شد. او برای آنکه فرزندان طبقه اش را آگاه کند راه صمدبهرنگی را در پیش گرفت و به آموزگاری به روستاها رفت. او درد مشترک مردمش را درک کرد و در کتاب هایش به آن پرداخت.
علی اشرف درویشیان در دهه ٥٠ با خسرو گلسرخی آشنا و به چریک فرهنگی تبدیل شد. و داستان هایش از حیطه واقعگرایی کارگری بیرون نرفت. او و هزاران چون او به دلیل عشق به مردم و میهنشان به زندان های مخوف پهلوی محکوم شدند. اما چه باک زندان برایش دانشگاهی شد تا برای بیان بهتر درد مردم انچه را نمی دانست بیاموزد.
آنچه در او برجسته بود عشق به مردم، عشق به کارگران و ایستادگی بر روی آرمان هایش نمود همیشگی زندگیش بود.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران درگذشت این رفیق کارگران را به جنبش کارگری ، سندیکاهای کارگری، کانون نویسندگان ایران، آموزگاران کشور و همه فرهیختگان علم و ادب و خانواده محترمش و به ویژه همسر پایدارش، تسلیت می گوید.
٤ آبان ١٣٩٦

Share on Google+Share on Facebook