چرا صندوق های بازنشستگی ورشکسته می شوند؟؟

سازمان بازرسی کل کشور به وزیر کار می گوید : دلیل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی گماردن افراد بی سواد، بدون تخصص و مدارک تحصیلی نامربوط که بصورت سفارش شده به آن  وزارت خانه آمده و منصوب شده اند، است.

Share on Google+Share on Facebook