مشکلات کارگران دفتر فنی مدیریت تولیدات کک ذوب آهن

١- چرا آموزش لازم برای کارگران متخصص این دفتر فنی صورت نمی گیرد

٢- اجرای موضوع سختی کار در سوابق بیمه ای ما، در روحیه کارگران اثر گذاشته و بی تردید بهره وری را نیز بالا خواهد برد

٣- عدم تبدیل مدرک کارگران با سابقه از دیگر خواسته های ما کارگران است

٤- تا قبل از بازنشستگی کارگران ماهر این قسمت، شرکت نسبت به استخدام و آموزش کارگران در این بخش اقدام کند و بهترین راه هم استخدام فرزندانمان به جای پدرانشان است

٥- سیستم گرمایشی رستوران تولیدات کک و مواد شیمیایی به درستی کار نمی کند و تاسیسات و مدیریت مربوطه جهت رفع این مشکل تاکنون اقدامی نکرده اند.

Share on Google+Share on Facebook