پیام سندیکا، شماره ٦٢ آبان ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٦٢ سال هفتم،  آبان ماه ١٣٩٦ بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص1

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص٨

گزارش سفر نماینده سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ص ٣٥

چاره کارگران تنها اتحاد است! ص٤٦

در نشست دبیران اجرایی خانه کارگر چه گفته شد؟ ص ٤٧

باز خوانی یک رویداد کارگری ص٤٨

بنام دادگر، که کاوه آهنگر را جسارت تمام داد! ص٤٩

که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها ص٥٠

برجام دوم، ابرچالش های اقتصاد ایران کدامند؟ ص٥١

نامه ای از یک کارگر خودرو ساز ص٥٥

چگونه سقوط آموزش و پرورش باعث …. ص٥٨

به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر ص٦٠

دانستنی های سندیکایی (٢) ص٦١

پيدايش حيات، ظهور و تکامل انسان  (٥) ص٦٣

مبانی اقتصاد سیاسی (٢) ص٦٥

ایمنی کار (٩) ص٦٧

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی کارگر فلزکار  ص٦٩

دختری که سازمان ملل را به گریه انداخت ! ص٧٢

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص1

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص٨

گزارش سفر نماینده سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ص ٣٥

چاره کارگران تنها اتحاد است! ص٤٦

در نشست دبیران اجرایی خانه کارگر چه گفته شد؟ ص ٤٧

باز خوانی یک رویداد کارگری ص٤٨

بنام دادگر، که کاوه آهنگر را جسارت تمام داد! ص٤٩

که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها ص٥٠

برجام دوم، ابرچالش های اقتصاد ایران کدامند؟ ص٥١

نامه ای از یک کارگر خودرو ساز ص٥٥

چگونه سقوط آموزش و پرورش باعث …. ص٥٨

به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر ص٦٠

دانستنی های سندیکایی (٢) ص٦١

پيدايش حيات، ظهور و تکامل انسان  (٥) ص٦٣

مبانی اقتصاد سیاسی (٢) ص٦٥

ایمنی کار (٩) ص٦٧

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی کارگر فلزکار  ص٦٩

دختری که سازمان ملل را به گریه انداخت ! ص٧٢

 !برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

Share on Google+Share on Facebook