گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کنگان!

کارگران شرکت احداث در فاز ١٤ کنگان از ١١ آذر دست به اعتصاب زده اند. خواسته کارگران تسویه حقوقشان از خرداد ماه تاکنون است.

خبرهای رسیده حاکی از خیمه شبانه نیروهای اعتصاب کننده مقابل گیت های فاز ۱۴ می باشد. بعد از فرصت نیم روزه، که کارگران امروز به مدیریت شرکت داده بودند، کارگران شبانه اقدام به زنجیر و مسدود کردن درب های ورودی نموده اند. طبق اخرین گزارش ها فردا صبح ١٣ آذر،  فاز ۱۴ در اعتصاب حتمی به سر خواهد برد.

بعد از کشاندن یکی از مدیران دفتر مرکزی شرکت احداث از تهران و جلسات فشرده  برای پرداخت بخشی از مطالبات ، مدیریت هنوز تصمیمی برای پرداخت نگرفته است. این موضوع خشم کارگران را برای ادامه اعتصاب چند برابر کرده است.

Share on Google+Share on Facebook