مشکلات کارگران ذوب آهن اصفهان

١- با آنکه بارها از مدیریت امور اداری در مورد چگونگی انتقال سوابق خدمت از یک صندوق بازنشستگی به صندوق دیگر پرسش شده است، اما متاسفانه مسوولین فقط به گفتن قانون اکتفا کرده و اصلن به چگونگی این موضوع نمی پردازند. چرا؟؟

٢- شرایط برقراری حق اولاد و نحوه پرداخت و چگونگی کمک هزینه ازدواج برای مشمولین تامین اجتماعی را مدیریت امور اداری شفاف اعلام نمی کند. چرا؟

٣- با آنکه بارها در مورد رسیدگی و تعمیرات به موقع به سیستم های گرمایشی رستوران های رسالت و متالوژی تذکر داده شده است اما مدیریت انرژی سهل انگاری می کند.

Share on Google+Share on Facebook