بی قانونی سکه رایج روز!

بازنشستگان مشمول قانون سخت و زیان آور صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز توجه کنند !

بازنشستگان مشمول قانون سخت و زیان آور صندوق آینده ساز از حق میانگین محاسبه دوسال اخر حقوق مورد تبعیض آشکار در کل کشور قرار گرفت.

میزان مستمری بازنشستگان طبق بخشنامه، براساس دو سال آخر بیمه پردازی تعیین گردیده است.

براساس ماده ٣١ قانون برنامه پنجم توسعه، بخشنامه ای تحت عنوان بخشنامه شماره ٦٠ وجود داشت که دو سال بیمه پردازی بیمه شدگان مبنای محاسبه پرداخت مستمری فرد محسوب می شد؛ اما چنانچه این دو سال دستخوش دستمزد نامتعارف در طول بیمه پردازی این افراد،‌ قرار می گرفت سازمان تامین اجتماعی  میانگین پنج سال آخر را محاسبه می کرد.

اما طبق ماده ٨٢ قانون برنامه ششم توسعه، این قضیه منتفی شد و از ٢٥ تیرماه ١٣٩٦ بخشنامه ای با شماره ١/ ٦٠ صادر شد که از اول فروردین سال ١٣٩٦ میزان مستمری براساس قانون اصلاح ماده ٧٧ و تبصره ذیل مصوب ١٦ اسفندماه ١٣٧١ با رعایت سایر قوانین و مقررات تعیین می شود؛ یعنی برای تعیین میزان مستمری بازنشستگان، دو سال آخر محاسبه می شود.

به همین منظور بخشنامه ٦٠ برای محاسبه میزان مستمری بازنشستگان لغو و مبنای این محاسبه، بخشنامه ١ / ٦٠ جایگزین شد.

Share on Google+Share on Facebook