گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

با توجه به پایان مرحله ی نصب رباتهای پاشش رنگ رویه در خط دوم کابین سالن رنگ یک در شرکت ایران خودرو و انجام مرحله ی تست، سالن پیشرنگ یک که وظیفه ی تغذیه رنگ یک را بر عهده دارد، آمار تولید را از ٢٦ دستگاه (بدنه ی خودرو) در ساعت،  به ٤٠ دستگاه در ساعت رسانیده است.

لازم به ذکر است که زحمت این افزایش آمار را  کارگران تولید و با همان نفرات کم می کشند و این امر باعث افزایش فشار به نیروهای تولید شده است.

 متعاقب این امر، بدلیل اینکه رویکرد شرکت، بیشتر مبتنی بر آمار هست، لذا این فشار و حجم تولید، بر روی روند کیفیت، اثر نزولی خواهد داشت. با توجه به اعتراض کارگران به این امر، مسئولین سالن، قول به تامین نیرو در هفته های آتی را داده اند. اینکه تامین نیرو تا چه زمانی طول بکشد، قطعاً فشار تولید بر روی کارگران خط که سه شیفت کار میکنند، می باشد.

ایران خودرو ٣ سال است که با توجه به بازنشسته شدن کارگرانش اقدام به تامین نیروی کارگری نکرده است.

Share on Google+Share on Facebook