اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه

با توجه به بدقولی های کارفرمای نیشکر  و مسوولین دولتی در شوش ، از امروز اعتصاب در این کارخانه اغاز شده است.
کارگران بر طبق وعده ای که از قبل گذاشته بودند در محوطه کارخانه جمع شده و از فعالیت کارخانه جلوگیری کرده اند. درب کارخانه بسته و از ورود و خروج جلوگیری شده است.
کارگران معترض برای همراه کردن دیگر واحدهای تولیدی شرکت اقدام به گفتگو و قانع کردن کارگران به پیوستن به جمع معترضین را دارند.

تحریریه پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook