گفتگوی خبرنگار پیام سندیکا با کارگری از پالایشگاه نفت ستاره خلیج

من  درپالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس کار می کنم. اسفند پارسال تسویه کردیم هنوز بهمن سال گذشته را نداده اند.  شرکت نوتاش زیر مجموعه فراب ناردیس با پیمانکاری زندی فعالیت می کند. کارگران به پیمانکار میگویند حقوقمان را بدهید می گوید باید شرکت نوتاش پول بدهد. شرکت نوتاش اعلام کرده شرکت فراب باید واریز کند تا پرداختی انجام شود. شرکت فراب هم زندی را مقصر می داند.  خلاصه فعلن دارند پاس کاریمون میکنند

 ۵۰ نفریم . بیمه و سنوات و عیدی امان را هم نداده اند. حراست هم مراجعه می کنیم  پشتی پیمانکار در می آیند.

Share on Google+Share on Facebook