٣- شرکت اروندان قرارگاه سازندگی خاتم قرب کربلا چهل روز است کار را تعطیل کردند و جوابگو نیستند. البته پیمانکار اصلی آقای شیرزاد موگویی هستند  . ٩٠ درصد کارکنان و جوشکاران یک ریال هم نگرفته اند.

پیمانکاران میگویند ما نیز مانند شما کارگر هستیم.