خدا قوت کارگران مکانیک ذوب آهن اصفهان

بر طبق گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ذوب آهن اصفهان، انتقال مواد خام به کوره بلند یکی از مهمترین فرایند تولید چدن است و هرگونه خلل در این انتقال باعث هزینه کمرشکن به روند تولید است.

کارگران مکانیک بونکرهای بخش و پیگیری عملیات طراحی با ساخت استند و آماده سازی محل و مونتاژ در کوتاهترین زمان بارابان تعویض را اجرایی کردند. با آنکه برای این تعویض ٣ شیفت کاری بی وقفه با ٢٤ ساعت کاری زمان بندی شده بود اما کارگران مکانیک با همت کارگری و پشتکار شگفت انگیز خود این عملیات را در ٨ ساعت اجرایی کردند.

با درود به همت و توان کارگری این کارگران از مدیریت می خواهیم پادشی در خور این تلاش برای کارگران در نظر بگیرند.

اگر امروز ذوب آهن توانسته است بدهی های ایجاد شده توسط مدیریت بی لیاقت گذشته را به صفر برساند نتیجه اینگونه تلاش های کارگران بوده است که مدیریت باید آن را درک کرده و قدر آن را بداند.

Share on Google+Share on Facebook