گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران تبریزی!

تبریز مهد ساخت مشین آلات صنعتی بوده و یکی از ارکان مهم صنعت در استان به شمار رفته و کارگران صنعتی آن شهره صنایع کشور هستند. محصولات این کارخانه ها به شدت مورد نیاز کشاورزان است و سوددهی خوبی دارد.

در حال حاضر ١٧ روز است که کارخانه ماشین آلات تراکتورسازی در تبریز درهایش به روی کارگران بسته شده است. این کارخانه ٢٢٠ کارگر داشته که فعلن بیکار و سرگردان هستند. این کارگران از بابت معوقات سال ٩٤ طلبکارند و ٨ ماه است که در سال جاری دستمزدی دریافت نکرده اند. متاسفانه خریداران این کارخانه نسبت به پرداخت این بدهی ها به کارگران بی تفاوت بوده اند و مسوولین اداره کل صنایع تبریز نیز نسبت به این معوقات و همچنین الزام کارفرما به اجرای ماده ١٢ قانون کار و پرداخت دستمزدهای کارگران هیچ واکنشی نشان نداده اند. این درحالی اسنت که از قرارداد کارگران هنوز ٣٠ روز باقی مانده است.

این کارگران خواهان بازگشایی کارخانه و اشتغال به کار هستند.

همچنین کارخانه کمباین سازی تبریز با داشتن ٤٤ کارگر نیز یک هفته است که بسته شده است و کارگران این کارخانه نیز سرگردان گشته اند. پس از خصوصی سازی کارفرمای این کارخانه به اداره اوقاف بدهی داشته که ان را نپرداخته و موجبات بسته شدن کارخانه را فراهم نموده است. کارگران تا کنون بابت ٢٢ ماه دستمزد خود طلبکارند

تجمعات کارگران این کارخانه ها تاکنون پاسخی از سوی مسولین دریافت نکرده است.

Share on Google+Share on Facebook