گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارگران فضای سبز ساوه

فضای سبز ساوه در دست چندین پیمانکار قرار دارد که ٢ پیمانکار را به عنوان نمونه نام می بریم .

١- شروان حاکمی پیمانکاری که ٧٦ کارگر فضای سبز را در اختیار دارد این پیمانکار تا کنون ٤ ماه است که حقوق کارگران را پرداخت نکرده است و٣ ماه نیز حق بیمه کارگران را پرداخت ننموده است

٢- علیرضا مجرد پیمانکاری که ٥٤ کارگر را در اختیار دارد ودر حال حاضر ٢ ماه است که حقوق کارگران و3ماه حق بیمه انها را پرداخت نکرده است .

Share on Google+Share on Facebook