گزارش تکمیلی از پتروشیمی لردگان

پیرو گزارش خبرنگار پیام سندیکا از وضعیت پتروشیمی لردگان به کارفرمایی شرکت هم پا  و پیمانکاری آزادی مقدم و نوذرپور به چند مورد گزارش از وضعیت نابسامان این پتروشیمی اضافه می کنم

پیمانکار اقای نوذرپور سرویس رفت و برگشت در اختیار بومیان منطقه نمی گذارد و آقای آزادی مقدم هم از مینی بوس های مدل دهه‌ی  ٧٠ و ٦٠ برای سرویس استفاده می کند. همچنین آزادی مقدم هر نیروی فنی که استخدام می کند به مدت یک هفته باید آزمایشی کار کند.

من خودم به  شخصه  برای کار با شغل فیتر نزد این پیمانکار استخدام شدم و بعد از  تست و قبول شدنم، پنج روز با تحمل بدترین شرایط کارکردم . در این شرکت فشار کاری امان کارگر را می برد. به فیتر کمکی نمی دهند و انتظار دارند آمار در سایت ٣٠ اینچ باشد. هفته اول اگر تایید شده باشی حقوق ٢٤ روزی  ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان قرارداد می بندند. اگر هم تایید نشده باشی ، یک هفته آزمایشی طبق اداره کار  روزی ٣٠ هزار تومن حساب می شود .فورمن و سرپرست ها مانند جلادان برده دار رفتار می کنند. حراست پتروشیمی بازرسی های غیرقابل تحمل دارند ، افسران ایمنی خیلی از حرکات نا ایمن را نادیده می گیرند.

ما می خواهیم سندیکا به منطقه آمده و ما را آموزش های سندیکایی بدهد. در اینجا ظلم خیلی زیاد است.

زنده باد سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حامی کارگران پروژه ای

جوادی کارگر پروژه ای

Share on Google+Share on Facebook