اطلاعیه سندیکای کارگران نقاش و تزیینات

بنا بر اخبار واصله متاسفانه گروهی بدون اطلاع سندیکای کارگران نقاش و تزیینات نام سندیکای ما را زیر اطلاعیه هایی که ما از نویسندگانش خبر نداریم آورده اند. لذا به این وسیله نام سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران را زیر هر اطلاعیه ای تکذیب می کنیم
سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران
٢٠ دیماه ١٣٩٦

Share on Google+Share on Facebook