نامه یک تکنسین پرتونگار به پیام سندیکا

یکی از کارهای سخت و مخاطره انگیز در پروژه های نفتی و سایر کارگاهها کار با دستگاه پرتو نگاری است که برای عکس گرفتن از جوشکاری انجام شده می باشد.

بنده سیزده سال است که کار با پرتو با دستگاه ایکس و گاما در پروژه ها انجام میدهم. ازمشکلات بزرگ تکنسین های پرتو نگاران نحو محاسبه حق اشعه در حقوق است.

که طبق قانون کار تا پنجاه درصد حقوق است ولی اکثر کارفرمایان یین پنج تا ده درصد محاسبه می کنند و در لیست بیمه بصورت کارگر عادی بیمه اشان را محاسبه و به تامین اجتماعی پرداخت می کنند. که تکنسین ها هنگام بازنشستگی ومحاسبه سختی کار به مشکل برمی خورند. اشعه خوری پرتونگاران است که حساب کتاب ندارد. کار با پرتو هیچ زمان و مقدار معینی ندارد. کارفرمایان تا بتوانند از این تکنسین ها کار می کشند و در نهایت با یک آزمایش خون هر شش ماه یک بار موضوع سلامتی این تکنسین ها، سر هم بندی می شود

 با تشکر برادر کوچک همه شما محمدرضا

Share on Google+Share on Facebook