گزارش خبرنگار پیام سندیکا از چگونگی سوددهی ذوب آهن

بسیاری می پرسند چگونه کارگران ذوب آهن توانسته اند در کاهش هزینه های ذوب آهن و به سود رسانی آن موثر باشند؟

ما برای اینکه نشان دهیم چگونه سخت کوشی کارگران به این امر یاری رسانده است به این نمونه اکتفا می کنیم

با تلاش کارگران الگومراسیون در PLC کردن اتاق فرمان OP1 و نصب و راه اندازی الکترو فیلتر شماره ٢ یکی از صدها نمونه ای است که کارگران به تصدیق مدیریت در کاهش هزینه های شرکت انجام داده اند.

اما موضوع تنها تلاش این کارگران به امر سود رسانی کافی نبوده است. بلکه ندادن سختی کار کارگران توسط مدیریت و چشم پوشی از رسمی ننمودن کارگراندر تمامی سطوح، نادیده گرفتن محیط پر گرد و غبار و وصل ننمودن فیلترها و هواکش های مناسب و در یک کلام رعایت ننمودن حقوق کارگران مهمترین بخش سوددهی کارخانه بوده است

در عوض گرفتن حقوق های بالا و نجومی مدیران بی لیاقت، ریخت و پاش های بی اندازه در خریدها، خریدهای بی دلیل، فروش کالاهای در انبار به عنوان کالاهای اسقاطی،…. از مواردی است که در زیان دهی کارخانه موثر بوده است.

سوال کارگران این است: چرا مدیریت از کسانی که به کارخانه زیان رسانده اند شکایت نمی کند؟

Share on Google+Share on Facebook