پرستاران بیمارستان شهید مطهری اصفهان از مشکلاتشان می گویند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بیمارستان شهید مطهری که از جمله بیمارستان هایی است که پذیرای خانواده های ذوب آهنی است که در آن کادر پرستاری دلسوزی انجام وظیفه می کنند. اما در کنار این دلسوزی خواهان دستمزدی مناسب نیز بوده و برخی از مشلاتشان را چنین بازگو کرده اند:

١- دستمزدهایشان به هیچوجه با کارشان متناسب نیست

٢- شیفت های کاری سخت و پر استرس  باعث دوری از خانواده و افسرده گی را شده است.

٣- سختی کار پرستاران در دستمزدها و دریافتی اشان دیده نمی شود

٤- خطراتی همچون آسیب های فیزیکی و تماس مداوم با مواد شیمیایی و عوامل عفونی آنان را تهدید می کند

٥- فشار کاری همراه با همدردی با ناراحتی بیمار موجب افسرده گی و انتقال به خانواده گشته و موجب تنش در خانواده این عزیزان را موجب می گردد.

Share on Google+Share on Facebook