گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

با توجه به اینکه در چند روز گذشته تولید کارگران اقدام به متوقف کردن  امر تولید نموده بودند، نیروی انتظامی بصورت گسترده وارد کارخانه شد و بیش ازبیست نفر را بازداشت کرده و از تجمع کارگران جلوگیری کردند. در میان بازداشت شدگان اسماعیل بخشی و کرامت پام از نماینده های کارگران دیده می شود.

همچنین از ورود کارگران بخش کشاورزی که میخواستند به محوطه شرکت داخل بشوند نیز جلوگیری شد. قبل از این شورای تامین شهرستان اعلام کرده بود به تجمع صنفی کارگران در محوطه شرکت ورود نخواهد کرد، اما اگرکسی بخواهد اقدام به خاموشی کارخانه کند یا اقدام به تجمع بیرون شرکت، مانند بستن جاده و حضور در سطح اقدام کند، برخورد خواهد شد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران دستگیری کارگران معترض به پایمال شدن حقوق خود را محکوم کرده و خواستار آزادی سریع دستگیر شدگان و پرداخت حقوق های عقب افتاده این عزیزان می باشد.

Share on Google+Share on Facebook