تلاش های کارگران ذوب آهن در دیماه ٩٦

از این به بعد برای نشان دادن فعالیت کارگران در زمینه سود رسانی به شرکت، تلاش های این عزیزان را نشان می دهیم تا در دریافتی هایشان از شرکت موثر واقع شود.

١- سیستم ثبت اندازه گیری دمای باتری کک راه اندازی شد

٢- اجرای طرح PIC ، پروژه تزریق پودر ذغال به کوره بلند با موفقیت کامل اجرا شد

٣- نصب پمپ ٤ به آب سیرکوله توربو کمپرسور ٥ در پمپ خانه ١٢

٤- جمع آوری ١٦٤٦٠ کیلو ضایعات فلزی و تحویل آن به کارگاه پرس

٥- بهره وری کامل از محصولات اصلی و جانبی کارگاه پخت آهک الگومراسیون

٦- بومی سازی سیستم مولتی پمپ در تصفیه خانه آب آشامیدنی کارخانه در راستای کاهش مصرف آب

اینگونه است که کارگران با صرفه جویی و ساخت و راه اندازی دستگاههای مختلف در مدت زمان کم و مشابه خارجی توانسته اند کارخانه ذوب آهن را به سوددهی برسانند.

باشد که دست سودجویان و حیف و میل کنندگان از این عرصه کوتاه شود.

Share on Google+Share on Facebook