گزارش از نیشکر هفت تپه

بعد از اعلام بازگشایی کارخانه نیشکر هفت تپه در روز گذشته متاسفانه تعدادی از کارگران دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند که نام انان به قرار زیر است:

١- حسن نعامی ٢- حمید کثیر ٣- کریم دبات ٤- مجید چعب ٥- احمد چنانی ٦- کریم زبید

همچنین اسامی تعدادی از حدود بیست کارگری که به دادستانی شهر شوش احضار شده اند به شرح زیر است: ١- سید حسن فاضلی ٢- فواد الکثیر ٣- ساجد الکثیر٤- حسن الکثیر ٥- محمد خنیفر ٦- سعید منصوری ٧- مهدی ثاعمی ٨- چاسب حمدانی که از آنانی هنوز خبری نداریم.

البته بخش آبیاری شرکت با ورود کارگران این بخش فعال شده است اما متاسفانه آب لازم برای آبیاری نی موجود نیست که موجب خشک شدن و تلف شدن نی ها خواهد شد.

کارگران بهره برداری هنوز مشغول به کار نشده اند و امور اداری کماکان تعطیل است. البته در ساعت ١١.٤٠ دقیقه از کارخانه خبر داده شد که کوره بخار روشن گردیده است.

اما آنچه که مهم است هنوز تاریخ دقیقی در مورد پرداخت عقب مانده های کارگران اعلام نگردیده است.

 

تحریریه نشریه پیام سندیکا

١٢ فروردین ١٣٩٧

Share on Google+Share on Facebook