همچنین مدتهاست مديران پزشکی در سراسر بیمارستان ها از تحت پوشش دادن بیمه مسولیت کارکنان پزشکی و درمانی خوداری کرده و کارکنان خود باید در هزینه هاى بيمه حوادث  و بیمه مسولیت را به عهده بگیرند.