گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه های شیشه

از کارخانه شیشه شفق واقع در شمس آباد خبر می رسد که از ٥٥ کارگر سال قبل تنها ٣٠ کارگر امسال مشغول به کارند حتا اپراتور دستگاههای سی ان سی را هم اخراج کرده اند به دلیل دستمزد زیادش و فشار کار به دوش کارگران باقی مانده افتاده است.

کارخانه آدینه جام قم کارگرانش را  از ٤٠ کارگر به ١٥ کارگر کاهش داده است و کارفرما طی ترفندی کارخانه را به ٤ کارگر به مبلغ ماهیانه ٢٤ میلیون اجاره داده و این کارگران برای اینکه هزینه ها را پوشش دهند شب و روز کار می کنند.

در کارخانه جام دیس در بهارستان قم که با ١٧  کارگر مشغول کار است به کارگران شیرینی و یک عدد ساندویچ به مناسبت روز کارگر داده شد

در هیچ کدام از کارخانه های شیشه جشن روز کارگر برگزار نشد و به کارگران هم اضافه کار تعلق نگرفت.

Share on Google+Share on Facebook