گزارش گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها از رمیله عراق

امروز ١٨ اردیبهشت با اتحاد کارگران ایرانی شاغل در رمیله عراق اعتصابی در جهت دریافت حقوق معوقه از بهمن تا کنون شکل گرفت. تمامی تلاش های کارفرمای عراقی و سرپرستان ایرانیش برای تفرقه بین کارگران پس از دوهفته سودی نبخشید و کارگران دست به اعتصاب زدند.

در این اعتصاب یکپارچه ٢٠٠ نفر از کارگران شرکت داشتند و با مذاکره ای سخت کارفرما را مجبور به پرداخت حقوق بهمن و اسفند نمودند.  مشروط به اینکه افرادی که در اعتصاب  شرکت کردند به ویژه ١٠ نفر مذاکره کنندگان کارگری به هیچ عنوان و بهانه ای از کار اخراج نشوند.

دستمزدها نسبت به خارج از کشور پایین است اما مرخصی هر چهل روز یازده روز با حقوق می باشد. دستمزد کارگران ثابت بین پنج تا شش میلیون می باشد و

وضعیت کمپ و غذا تقریبا خوب است.

 

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران این موفقیت را به فعالین کارگری پروژه ای در عراق تبریک می گوید.

Share on Google+Share on Facebook